UNHCHR - Konventa mbi pëlqimin për martesë, moshën minimale për martesë dhe regjistrimin e martesave

') Është e mbushur moshën për martesë, burri dhe gruaja, pa kurrfarë kufizimi për shkak të racës, kombësisë apo religjionit, kanë të drejtë të martohen dhe të krijojnë familjeAta kanë të drejta të barabarta në lidhje me martesën, gjatë martesës si dhe në rast shkurorëzimi duke e Kujtuar më tej se në zgjidhjen e tij (IX) të dhjetë-shtatë dhjetor të vitit, Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara deklaroi se të caktuara doganore, të lashtë e ligjeve dhe praktikave që kanë të bëjnë me martesën dhe familjen, ishin në kundërshtim me parimet e parashtruara në Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe Deklaratën universale e të drejtave të njeriut, duke rikonfirmuar se të gjitha Shtetet, duke përfshirë ato që kanë ose të marrë përsipër përgjegjësinë për administrimin e territoreve jo të vetë-qeverisëse ose besim territoret deri në pavarësinë e tyre, duhet të marrin të gjitha masat e duhura, me qëllim shfuqizimin e tilla të doganave, e lashtë ligjet dhe praktikat, duke përfshirë të siguruar liri të plotë në zgjedhjen e bashkëshortit, duke eliminuar krejtësisht të martesave të hershme dhe praktika e betrothal e vajzave para se ata janë të mbushur moshën për martesë, duke e krijuar, nëse është e aplikueshme, sanksionet e nevojshme dhe duke krijuar një shërbim të shtetit civile ose shërbim tjetër që regjistron të gjitha martesat. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit një më lart, prania e një prej palëve nuk do të jetë e nevojshme nëse autoriteti kompetent ka prova që rrethana të jashtëzakonshme dhe se pala që ka shprehur pëlqimin e saj, para një autoriteti kompetent dhe në mënyrën si mund të jetë e përcaktuar me aktin, dhe nuk e ka tërhequr. Kjo Konventë i nënshtrohet ratifikimit dhe instrumentet e ratifikimit do të depozitohen pranë Sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Për secilin shtet që ratifikon ose aderon në këtë Konventë pas depozitimit të tetë të instrumentit të ratifikimit ose aderimit, Konventa do të hyjë në fuqi në nëntëdhjetë ditë pas datës së depozitimit nga ky Shtet, të instrumentit të tij të ratifikimit ose të aderimit. Në këtë Konventë do të pushojë të jetë në fuqi nga data në të cilën denoncimi hyn në fuqi që redukton numrin e palëve në më pak se tetë (d) njoftimet e denoncimit marrë në pajtim me dispozitat e paragrafit një të nenit shtator p. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara do të dërgojë një kopje të vërtetuar të Konventës për të gjithë Shtetet Anëtarë të Organizatës dhe jo-anëtare të referuara në paragrafin një të nenit.