Avokatët e Francës online!


Ndarja dhe familja e kontesteve


Në fushën e të drejtës familjare, ne ofrojmë mendime ligjore për të drejtat tuaja dhe këshilla mbi strategjitë më të mira, duke marrë parasysh tuaj situatë të veçantë për të drejtat tuaja

Mendimet tona dhe këshilla janë në prerjes së diturisë në familje ligji dhe të shpaloset për ju në mënyrë të qartë dhe të arritshme të gjuhës. Ne po ju shkruajmë për ju në marrëveshjet e ndarjes mes de facto bashkëshortët ose marrëveshjes në mes të martuar persona. Hartimi i konventat e ndarjes ose divorcit marrëveshje ka asnjë sekret për ne Tonë konventat janë të qartë, të lehtë për të aplikuar, dhe të shkruara në një mënyrë më efektive të mbrojtur të drejtat tuaja. para gjykatës, ose të veprojë për ju në mbrojtja tuaja, nëse ish-bashkëshorti ja ka paraqitur një zgjidhje ligjore Ne argumentojnë rregullisht para gjykatave për të kërkuar të drejtat e klientëve tanë.