Avokatët e Francës online!


E - Ligji për bankat


për t'u angazhuar në biznesin e sigurimeve

Është e ndaluar për bankënpërveç deri në masën e lejuar nga ky akt ose rregullat dhe rregulloret Guvernatori në këshill. si dhe marrëdhëniet mes bankave dhe të subjekteve të përfshira në biznesin e sigurimit ose me agjentët ose agjentët e sigurimit Këtij neni nuk e. parandalimin e bankës të jenë të nënshkruara nga huamarrësit.

rregullon ndalimin e referuara në paragrafin

të një sigurimi të mirën.

as të marrë një grup të sigurimit për të punësuarit ose të punësuarit e personave juridik në të cilat ka një interes të një grupi financiar sipas nenit. lëshimi i një instrument i borxhit që i nënshtrohet kushteve të përcaktuara në bazë të konsideratat lidhur me vdekshmëri.

dhe e cila mundëson periodike pagesat nga emetuesi.